Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 14 tháng 08 năm 2020


Dự thảo xin ý kiến

CÁC DỰ THẢO XIN Ý KIẾN GÓP Ý

STT Nội dung lấy ý kiến Tải về Xem & góp ý
Hiện chưa có dự thảo nào.

CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý

STT Nội dung lấy ý kiến Tải về Xem góp ý
1 Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị các Sở (như kính gửi), Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế xem xét, có ý kiến góp ý bằng văn bản về Tiêu chí, tiêu chuẩn nhà vệ sinh trường học để Sở Giáo dục và Đào tạo có căn cứ gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 
2 Góp ý dự thảo Đề án "Đầu tư xây mới, cải tạo nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng nhà hệ thống nhà vệ sinh trong các cơ sở giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2022"
3 Xin ý kiến hoàn thiện  Đề án xây dựng hệ sinh thái  giáo dục thông minh
4 Xin ý kiến góp ý Đề án “Phổ cập bơi cho học sinh tiểu học tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018 – 2023, định hướng đến năm 2025”