Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 14 tháng 08 năm 2020


Nguồn tin từ đơn vị

  • Tháng tám vàng
    Kìa sân trường tỏa nắng; Đón trái tim yêu thương; Hoa đua nở bên đường; Tình mẹ cha trìu mến