Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 22 tháng 09 năm 2020


Quy định, hướng dẫn

Cập nhật lúc : 10:57 09/01/2020  

Danh mục và công bố thông tin dự án Khu Tổ hợp Khách sạn cao cấp, dịch vụ Nhà hàng ẩm thực truyền thống Việt Nam

Ngày 03/01/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 15/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án Khu Tổ hợp Khách sạn cao cấp, dịch vụ Nhà hàng ẩm thực truyền thống Việt Nam.

Điều 1. Ban hành bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin dự án Khu Tổ hợp Khách sạn cao cấp và dịch vụ Nhà hàng ẩm thực truyền thống Việt Nam tại Khu B - Khu đất trên trục đường Lê Lợi vào danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng năm 2022.

(Đính kèm Phụ lục danh mục và thông tin dự án công bố, kêu gọi đầu tư đính kèm). 

 

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và UBND thành phố Huế có trách nhiệm đăng tải thông tin dự án được phê duyệt trên cổng thông tin điện tử thuộc đơn vị quản lý.

 

Điều 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Huế và các cơ quan liên quan căn cứ thông tin dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2018, định hướng đến năm 2022 và các Quyết định bổ sung danh mục không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên.

 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành, cấp tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nội dung chi tiết trong file kèm theo.

Tải file 1   Tải file 2  
Các tin khác