Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 22 tháng 09 năm 2020


Quy định, hướng dẫn

Cập nhật lúc : 11:16 07/04/2015  

Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số


Ngày 26/11/2014 Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư số 17/2014/TT-BTTTT quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số.

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài được cấp giấy công nhận và thuê bao được cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam.

Theo đó, Thông tư quy định phương thức báo cáo bằng văn bản hoặc gửi thư điện tử. Báo cáo bằng thư điện tử phải có chữ ký số của đại diện theo pháp luật của tổ chức báo cáo. Chữ ký số phải có hiệu lực và phù hợp với quy định của pháp luật. Nội dung báo cáo theo đúng các biểu mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Các đơn vị thuộc đối tượng báo cáo thực hiện báo cáo định kỳ như sau: Báo cáo quý I, II, III và cả năm thực hiện theo mẫu tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư này. Báo cáo quý được tính từ ngày 01 của tháng đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng thứ 3 của quý. Báo cáo năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo. Thời hạn gửi báo cáo định kỳ trong vòng 10 ngày làm việc đầu tiên của kỳ hạn tiếp theo.

Đối tượng báo cáo thực hiện báo cáo đột xuất theo mẫu tại Phụ lục số II Thông tư này khi thuộc một trong các trường hợp sau: Thay đổi về đại diện theo pháp luật; nhân sự chịu trách nhiệm quản trị hệ thống, vận hành hệ thống, cấp phát chứng thư số; địa chỉ; thông tin liên lạc của tổ chức; thay đổi về tính năng kỹ thuật của hệ thống cung cấp chứng thư số có ảnh hưởng đến điều kiện đảm bảo an toàn chữ ký số; Thay đổi về tính năng kỹ thuật của hệ thống cung cấp chứng thư số có ảnh hưởng đến điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số; Tạm dừng cung cấp chứng thư số mới; Khi bị lộ khóa; hệ thống cấp phát chứng thư số bị xâm nhập; hệ thống cấp phát chứng thư số không thể hoạt động; trường hợp có sự cố kỹ thuật khác.

Thuê bao được cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam thực hiện báo cáo đột xuất theo mẫu tại Phụ lục số III Thông tư này khi thuộc một trong các trường hợp sau: Bị lộ khóa bí mật; Phát hiện hiện tượng giả mạo; Mất, hỏng thiết bị lưu trữ khóa bí mật.

Thời hạn gửi báo cáo muộn nhất sau 03 ngày làm việc kể từ khi xảy ra hoặc phát hiện trường hợp đột xuất.

Tổ chức báo cáo có trách nhiệm tuân thủ chế độ báo cáo về thời hạn, nội dung, hình thức báo cáo theo quy định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, trung thực của nội dung báo cáo.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/01/2015 và thay thế Quyết định số 58/2008/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế báo cáo thông tin về các hoạt động chứng thực chữ ký số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

 

Tải file 1  
Các tin khác