Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 22 tháng 09 năm 2020


Quy định, hướng dẫn

Cập nhật lúc : 11:04 09/01/2020  

Thay thế, điều chỉnh thông tin kêu gọi dự án đầu tư tại khu đất số 35-37 Nguyễn Huệ và số 02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế

Ngày 03/01/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 16/QĐ-UBND về việc thay thế, điều chỉnh thông tin kêu gọi dự án đầu tư tại khu đất số 35-37 Nguyễn Huệ và số 02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế.

Điều 1. Phê duyệt, thay thế thông tin kêu gọi đầu tư dự án khu tổ hợp khách sạn – dịch vụ thương mại tại 35-37 Nguyễn Huệ và số 02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế trong danh mục và thông tin kèm theo Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 26/01/2019 của UBND tỉnh.

(Phụ lục điều chỉnh thông tin dự án công bố, kêu gọi đầu tư đính kèm).

 

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và UBND thành phố Huế có trách nhiệm đăng tải thông tin dự án được phê duyệt trên cổng thông tin điện tử thuộc đơn vị quản lý. 

 

Điều 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Huế, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ thông tin dự án được phê duyệt điều chỉnh, tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 26/01/2019 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng đến năm 2020 không trái với nội dung Quyết định này vẫn giữ nguyên.

 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành, cấp tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                  

 

Nội dung chi tiết trong file kèm theo.

Tải file 1  
Các tin khác