Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 22 tháng 09 năm 2020


Clip bài học lớp 12

Tiếng Anh lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Chuyên đề 9: Writting


Sinh học lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Ứng dụng di truyền học


Địa lý lớp 12: Ôn tập thi TN THPT 2020: Chủ đề 9: Một số vấn đề phát triển và phân bố ngành CN


Ngữ Văn lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Nghị luận về một tác phẩm, đoạn trích văn xuôi


Vật lý lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Sóng cơ và Sóng âm-Sóng cơ, giao thoa sóng (tiết 1)


Lịch sử lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Việt Nam từ năm 1975 đến 2000


Hóa học lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Chủ đề: Carbohidrat


Toán lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Chủ đề: Phương pháp tọa độ trong không gian


Tiếng Anh lớp 12: Ôn tập thi TN THPT năm 2020: Chuyên đề 8: Language Functions Synonyms & Antonyms


Sinh học lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Di truyền học quần thể - Quần thể ngẫu phối


Số dòng hiển thị 123456789101112131415161718192021222324252627  đến: Tổng: 261 dòng - Trang 27