Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 14 tháng 08 năm 2020


Phòng COVID 19

COVID 19


Phòng chống COVID 19 clip 2


Phòng chống COVID 19 clip 1


Sử dụng khẩu trang đúng cách


Số dòng hiển thị Tổng: 4 dòng - Trang 1